Domů Klášter

Ze starých pohlednic

Klášter Tisk
Čtvrtek, 06 Listopad 2008 11:58

Komplex kláštera sestávající z několika budov, ovšem povětšinou vnímaný jako jeden celek, je opravdu významným komplexem na území města. Ostatně i místo není ve vztahu k městu nikterak bezvýznamné a snad již od nepaměti byla spjata s církevními institucemi, jak dokládají nejdéle dochovaná pojmenování těchto míst. Například nedaleká Zádušní brána, či historický název kolem procházející ulice. Pozemky to byly vyjímečné také svou polohou. Jako jediné předpolí městských bran nebylo toto území ani v ohrožení nespoutané řeky, či přívalových vod a také ani neleží ve svahu. A zřejmě proto zde byly zbudovány hospodářské pozemky s dominancí církevní, jakožto nejdůležitější středověké instituce. Počátky vzniku dnešní podoby kláštera jsou spjaty s významnou, současně však i kontroverzní postavou českých dějin. To osobou je významný válečník, osvícenec, někdy také označovaný za zrádce národa a kořistníka. I když ani na jedno z označení nepanuje dnes jednoznačný názor. Albrecht z Valdštejna je dodnes natolik obsáhlým tématem, že se omezím jen na základní údaje, neboť jeho osobu zase nechci přejít zcela. Albrecht se narodil 24. září 1583 v Heřmanicích u Jaroměře jako syn zchudlého šlechtice. Dostalo se mu velice slušného vzdělání, včetně zahraničních studií. Vrchol jeho kariéry přišel v období třicetileté války, kdy stanul v čele císařských vojsk. V této pozici také získává obrovský majetek, zejména ten zkonfiskovaný vzbouřeným českým pánům po jejich neúspěšné bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Ve zdejším kraji jde o majetek Vartenberků a Salhausenů. Počíná budovat své panství s centrem ve Frýdlantu a Česká Lípa je jedním z osmi správních sídel. Generalissimovi letité spory s císařem vyústily v atentát na jeho osobu spáchaný 25. února 1634 v Chebu, kdy zemřel probodnut krátce před desátou večerní hodinou v nočním oděvu. Jeho majetek byl následně taktéž zkonfiskován. V majetku rodiny zůstal pouze pražský palác a českolipské panství, nebo spíše by se mělo říci Novozámecké panství, protože Albrecht z Valdštejna přenesl sídlo zdejšího panství na Nový zámek v dnešních Zahrádkách.

Kloster mit Marktgasse v roce 1899:

Klášter 1899

Klášter z náměstí Osvobození a průhledem do Tržní ulice 21.8.2008:

Klášter 2008

Zakládací listina na třinácti pergamenových listech nese datum 12. březen 1627. Rádcem mu byl v tomto počinu jeho pražský zpovědník z kláštera U sv. Tomáše, rodák z území dnešní Belgie, Paulus Conopeus (*1595 — †1635) dnes psaný spíše s K na začátku jména, tedy Konopeus. Ten se také stal představeným kláštera a latinské školy k němu náležející. Vše pod vedením řádu augustiniánů, z něhož zde mělo na věčné časy žíti 10 - 12 mnichů augustiniánů. Jenže jak je z naší historie známo, v kontextu doby se stírá rozdíl mezi věčností a dočasností. Klášter byl materiálně zabezpečen darem hospodářského dvorce stojícího v místech dnešního okresního soudu v Děčínské ulici. Dále pak poddanými z vesnic Dubice, Bořetín a Stráž u Č. Lípy, pravidelnými dávkami z města a dalších panství. Toto štědré zabezpečení však vzalo záhy za své. Přesto se zde podařilo zřídit tiskárnu a mimo jiné vydat roku 1631 i čtyřdílnou učebnici latiny na základě němčiny a češtiny sepsanou P. Konopeem. Ten byl také ústřední postavou prvních let fungování kláštera s gymnáziem. V těžkých dobách válečných prošel ze stran rabujících vojsk mnoha útrapami, některé i s fatálními následky. Krátce po překročení čtyřiceti let, roku 1635 zemřel uprostřed svého kázání ve farním kostele sv. Petra a Pavla. Klášter v té době ještě svůj kostel neměl, ač byl dokončen roku 1631. Původní kostel byl totiž z hrubé stavby po požáru roku 1661 zbořen a znovu obnovován od roku 1690. Nakonec byl kostel Všech svatých vysvěcen až 1. listopadu 1707. Ještě předtím bylo nutno zpevnit chatrné zdivo klášterní budovy mohutnými pískovcovými pilíři. Toto bylo provedeno v roce 1680 Arnoštem Františkem Kounicem, jejichž rodině mělo panství s příslušným majetkem na několik století přináležet. Škole samotné se po dlouhá léta nedařilo naplnit všech svých plánovaných osm tříd. Kompletní byla až roku 1849 a příští léto se zde konaly první maturity.

Klášter s přilehlou zahradou v roce 1899:

Klášterní zahrada 1899

Klášter s přilehlou zahradou 19. 8. 2008:

Klášterní zahrada 2008

Doplňuji na snímku Jaroslava Sršně stav klášterní zahrady v roce 1981:

Klášter 1981

Roku 1698 byla přistavěna Loreta, dále nalezneme v ambitu Svaté schody z roku 1725, které napodobují 27 stupňů z domu Pilátova, po kterých vedli Krista. Ostatky do nich vložené pocházející převážně z Říma a jsou uložené v jednotlivých stupních. Dovezla je a klášteru darovala roku 1740 zákupská paní Anna Marie, vévodkyně Toskánská. Dále byla ještě v roce 1767 přistavěna v západní části celého areálu kaple Nejsvětější trojice, dnes pojmenovaná Bibrova síň. Ignác Biber (*12.8.1644 — †3.5.1704) není vynálezcem plnovousu, jak by se mohlo zdát, ale byl to barokní hudební skladatel, rodák ze Stráže pod Ralskem. Konečnou podobu získal celý areál ke konci 18. století dokončením klášterní zahrady jižně od budovy, končící až pod svahem u řeky. Dnes je tato zahrada částečně překryta budovou KD Krystal z posledních let budování světlých zítřků. Další významná událost se váže k roku 1927, kdy byl papežským listem povýšen klášterní kostel na „basiliku minor”. Tímto titulem se může v Česku pochlubit již jen dalších 13 kostelů. Samotný titul říká, že kostel je pod zvláštní papežskou ochranou s právem být označen znakem papeže, který titul udělil, sloužit několikrát do roka mše za papeže, právo udělování zvláštních odpustků atd. Proto je také nad vchodem do basiliky umístěn znak papeže Pia XI., jenž tento titul kostelu udělil.

Klášterní náměstí s kostelem v roce 1900 a Jeřábkovo náměstí 3.5.2009:

Klosterkirche 1900 Bazilika 2009
Dobovou pohlednici zapůjčil ze své sbírky pan Robert Rak.

Basilika slouží svému účelu dodnes, byť byla její věž za války v roce 1942 zbavena zvonů. Až 29. října 2017 byl na věž instalován zvon původně z Michalovic u Mladé Boleslavy. I současná podoba střechy zvonice je dočasným řešením po požáru z roku 1820, kdy krom podstatné části města vyhořel i celý klášterní komplex. Klášter přestal svému účelu sloužit v roce 1950. Po té byl v jeho prostorách internát pro učňovskou mládež automobilových opraven. Důstojnějšího využití se dočkal klášter po roce 1960, kdy bylo rozhodnuto o umístění Okresního vlastivědného muzea a archivu do budovy bývalého kláštera. Tomu však ještě předcházela kompletní rekonstrukce dokončená v roce 1964. Další rozsáhlejší opravy proběhly před rokem 1975 a naposledy v letech 1986 - 1990. I přes tyto a další dílčí práce se přeci jen zdá býti stav budov na dobových snímcích lepší. V porovnání snímků si lze všimnout, že kromě zmizelého portálu mezi klášterem a ambitem už nejsou příliš patrné ani sluneční hodiny. Dnes se spíše ztrácející mezi ostatními fleky na omítce. Naopak ten zbytek zahrady bývá za hezkých dnů poměrně příjemným místem, jen se raději nekoukat k jihu na nikdy nedokončený letní amfiteátr u zamýšleného sjezdového paláce se solárním ohřevem. Další drobností patrnou z posouzení nových a starých snímků jsou okna, která byla před sto lety v úrovni zdí. Kdežto dnes jsou zapuštěny dovnitř, ale tak citlivě, že se na první pohled zdá býti tento stav původní.

Basilika s pomníkem císaře po němž neslo náměstí jméno na snímku asi roku 1910:

Klosterkirche 1910

Náměstí Osvobození s basilikou Všech svatých dne 1. 11. 2014:

basilika 2014

Od kláštera do Tržní ulice okolo roku 1920 a 4. 7. 2010:

Klosterkirche 1920 Klášter 2010

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.