Domů Luka u kapličky

Ze starých pohlednic

Luka u kapličky Tisk
Pátek, 15 Únor 2008 11:48

Tentokráte se jedná o snímek, který dnes lze také pořídit velice těžko. I když silniční přemostění, bývalý most VŘSR, mi byl dobrým pomocníkem. Na pohlednici je pohled na město od jihu, vymezený vlevo Klášterem a na pravé straně kostelem Sv.Kříže. Dobře jsou viditelné i tehdejší dominanty města, jižní palác hradu, Mariánský kostel s trochu zanikající budovou školy v sousedství a nakonec i budova radnice. Dnes všechny tyto stavby zanikají mezi novou zástavbou a vzrostlými stromy. Jen hrad už nestojí, ale o něm budu psát samostatně na jiném místě. V popředí je rozlehlá a stále podmáčená louka rozkládající se mezi Hrnčířským předměstím a tehdy samostatnou obcí Svárov. Na severní straně u města je prostor ohraničen řekou. Směrem k jihu se rozkládalo volné prostranství s tak zvanou Ptačí loukou opodál, až k terénní vyvýšenině, jejíž součástí je i dnešní zástavba Kopeček. Kromě drobnějších staveb bylo výrazněji toto území pozměněno až stavbou trati místní dráhy do Mimoně v roce 1883. Jedná se o dnešní objekt mezi ulicemi Svárovskou a Lukostřeleckou. Z jedné strany upravený na autoservis a z druhé ještě nedávno sloužící potřebám ČD jako provozní dílny. Kolej odtud vedla dnešní ulicí Českou, jejíž linie je stále velice dobře patrná. Původně tento objekt byl pouze výchozí stanicí dráhy s jednou nádražní budovou. Ovšem o něco později, při stavbě Severočeské transverzální dráhy z Řetenic do Liberce, byl tento objekt rozšířen o lokomotivní dílny. V roce 1898 byl prostor na pohlednici ještě přesněji vymezen na jižní straně novostavbou nádraží, později zvaného městské. Současně s nádražím vznikla souběžná ulice nejdříve zvaná Liberecká a od roku 1945 Mimoňská. Upravenou cestou ale ve skutečnosti byla jen v úseku mezi nádražím a dnešní Hrnčířskou ulicí, tedy k přejezdu. Od nádraží ke Svárovu to byla minimálně do let sedmdesátých jen prašná cesta.

Pohlednice z roku 1898:

Blata u kapličky 1898

Pohled do přibližně stejných míst 26.5.2007:

Kaufland 2007

Přes louku procházela spojka Hrnčířského předměstí se Svárovem. Cesta vycházela od Růžového dvora, jakoby pokračování dnešní Barvířské ulice, blížila se ke Svárovu a navazovala na ulici U Kapličky. Toto pojmenování se ulici dostalo již v roce 1910 a je nezměněno dodnes. Pojmenování ulice, vlastně i tohoto článku, je dáno stavbou kapličky u cesty přes luka. Stávala zhruba v jedné třetině cesty od Barvířské ulice. Asi v místech dnešního sportovního areálu. Vlastně byla odstraněna až během příprav ke stavbě těchto krytých sportovišť.

 Stavba sportovního areálu byla představena ve volebním programu k roku 1976:

model 1976

Originál modelu plánované stavby je vystaven ve Vlastivědném muzeu. Celý komplex měl obsahovat krytou halu na míčové sporty, padesátimetrový plavecký bazén a hokejovou halu. Termín dokončení byl stanoven stejně jako u nemocnice na rok 1981, tedy na konec 6. pětiletky. Bohužel linie závěrů XV. sjezdu KSČ splněna nebyla a projekt byl pro nedostatek financí značně opožděn a zejména dosti pozměněn. A jak dnes lze jistě asi také možno dodat i nekvalitně proveden.

Připojím ještě jednu pohlednici, ke které je dnes nemožné pořídit současný záběr. Dnešnímu záběru stojí v cestě zimní stadion, je totiž pořízen zhruba z míst dnešního vchodu do Kauflandu. Sice jsem chtěl tuto pohlednici použít až k povídání o hradu. Rozhodl jsem se ale jinak, protože na tomto záběru je dobře viditelná výše zmiňovaná kaplička. V popředí městské zástavby jasně dominuje jižní palác hradu obestavěný drobnými stavbami. V té době sloužící jako průmyslový objekt. Kousek vlevo, tedy západně, je dobře patrný objekt Richterhofu neboli Richterova dvora.

Pohlednice prošlá poštou v roce 1914:

Hrad a Richterhof 1914

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.